Vedtægter

§ 1.

Foreningens navn er Dalumgård Antenne Laug med hjemsted i Odense Kommune.

§ 2.

Laugets formål er drift og mulig udbygning af det etablerede antenneanlæg til modtagelse af radio- og fjernsynsprogrammer fra ind- og udland og andre tjenester, som er godkendt af offentlig myndighed, og til formidling heraf til laugets medlemmer i henhold til enhver tid gældende lovgivning på området.

§ 3.

Som medlemmer kan optages dels privatpersoner og dels boligforeninger o. lign. med flere husstande indenfor laugets naturlige opland.

Ved optagelse af boligforeninger o. lign. betragtes hver enkelt husstand som èt medlem.

Hver selvstændige husstand skal være medlem af lauget.

 

Medlemmerne er forpligtet til at respektere følgende regler:

· Lauget påtager sig intet ansvar for driftsforstyrrelser

· Bestyrelsen alene træffer afgørelse, om en opstået skade skal anmeldes til laugets forsikringsselskab

· Et medlem kan ikke rejse krav mod lauget som følge af et direkte eller indirekte tab eller skade

· Medlemmerne stiller vederlagsfrit den fornødne plads til rådighed for kabler og mindre fordelingsudstyr

· Laugets tilsynsførende og reparatør har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne, også efter medlemskabets ophør

· Ved et medlemskabs ophør har lauget ret til at afbryde signalforbindelsen og til at lade sine installationer forblive på ejendommen

· Ved en senere genoprettelse af forbindelsen kan lauget kræve sine udgifter til såvel afbrydelsen som genoprettelsen betalt af det aktuelle medlem
· Ansvar og vedligeholdelse af stikledning med fordelerdåse påhviler medlemmet

· Medlemmerne må ikke selv foretage eller lade foretage ændringer af installationer eller dele deraf

· Hvis et medlem misbruger eller vanrøgter installationerne eller overtræder vedtægterne, er lauget berettiget til straks at afbryde signalforbindelsen.

§ 4.

Der opkræves kontingent til dækning af laugets udgifter, og som fastsættes af bestyrelsen.

Kontingentet opkræves i måneden forud for hvert kvartal og kan ikke forlanges helt eller delvis tilbagebetalt ved flytning eller udtræden af lauget.

Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiftens størrelse.

Eventuelt ejerskifte/fraflytning skal meddeles lauget. Manglende kontingent kan medføre udelukkelse af lauget, og vil medføre afbrydelse af antennesignalet.

§ 5.

Generalforsamlingen er laugets øverste myndighed.

§ 6.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned, og afholdes fortrinsvis i lokaler indenfor laugets naturlige opland.

§ 7.

Dagsorden for en ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter:

· Valg af dirigent

· Bestyrelsen aflægger beretning og regnskab for det forløbne år

· Eventuelle forslag

· Valg af bestyrelse på 5 medlemmer

· Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

· Valg af 2 revisorer og 1 suppleant for disse

· Eventuelt

§ 8.

Indkaldelse til generalforsamlingen sker skriftligt med mindst 21 dags varsel med angivelse af dagsorden, herunder beskrivelse af eventuelle forslag til ændring af laugets vedtægter.

§ 9.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal – med navns underskrift af et medlem – være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

§ 10.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Ændring af vedtægterne kræver dog, at forslaget har være anført med sin fulde ordlyd i indkaldelsen, og at det vedtages med mindst ¾ af de fremmødte.

Dirigenten afgør afstemningsmåden og kan beslutte, at kun medlemmer med gyldig kvittering for betalt medlemsbidrag kan stemme. Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for èt og kun èt medlem. Fuldmagter afleveres til dirigenten.

§ 11.

Ekstraordinære generalforsamlinger afholdes enten efter bestyrelsens beslutning eller efter at bestyrelsen har modtaget begæring med dagsorden fra mindst 1/8 af medlemmerne herom. Indkaldelsesvarslet er mindst 8 dage.

Indkaldelse skal ske senest 14 dage efter, at bestyrelsen har fået en medlemsbegæring i hænde.

§ 12.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer.

§ 13.

Et bestyrelsesmedlem vælges for 2 år, dog således, at der afgår mindst 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år.

Suppleanter og revisorer vælges for 1 år.

Genvalg kan finde sted.

Ved et bestyrelsesmedlems udtræden indtræder suppleanterne i den rækkefølge, de er valgt.

§ 14.

Valgbare medlemmer til bestyrelsen er laugets medlemmer.

§ 15.

Lauget tegnes overfor tredjemand af et flertal af bestyrelsen.

§ 16.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsen er tilstede efter indkaldelse af samtlige bestyrelsesmedlemmer. Beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige, giver formandens stemme udslaget. Bestyrelsen træffer afgørelse om alle daglige og sædvanlige dispositioner. Det kræver generalforsamlingens samtykke at foretage væsentlige, udgiftskrævende ændringer og udvidelser af anlægget, herunder etablering af fælles signalforsyning eller sammenlægning med en tilsvarende forening.

I en af bestyrelsen autoriseret protokol optages en kort beretning om forhandlingerne. Beretningen underskrives af bestyrelsen.

§ 17.

Regnskabet skal hvert år inden generalforsamlingen forelægges bestyrelsen og revisorerne til godkendelse og underskrift, hvorefter det sammen med formandens årsberetning forelægges på generalforsamlingen.

§ 18.

Opløsning af lauget kan kun vedtages på en lovlig varslet generalforsamling, hvor forslaget herom har været anført med sin fulde ordlyd i indkaldelsen, og hvor mindst ¾ af samtlige laugets medlemmer stemmer herfor. Såfremt ¾ af laugets medlemmer ikke er mødt frem, men forslaget vedtages af ¾ af de fremmødte, skal der inden 30 dage fra den første generalforsamling afholdes en ekstraordinær generalforsamling med samme dagsorden, hvor opløsningen kan vedtages af ¾ af de fremmødte. I forbindelse med vedtagelsen af laugets opløsning tager generalforsamlingen stilling til placering eller anvendelse af laugets eventuelle formue, uanset om der i indkaldelsen har været fremsat noget forslag herom.

 

Vedtaget på generalforsamlingen tirsdag, den 23/4 1989 på Klostermarkskolen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV.

Ændret på generalforsamlingen tirsdag, den 26/5 1992 i Tingløkkehuset, Tingløkkevej 25, 5250 Odense SV.

Ændret på generalforsamlingen mandag, den 17. maj 1999 på Klostermarkskolen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV.

Ændret på generalforsamlingen tirsdag, den 28. maj 2002 på Klostermarkskolen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV.

Ændret på generalforsamlingen tirsdag, den 8. maj 2012 på SOSUskolen, Athenevænget 4, 5250 Odense SV.